Regulamin

REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH

 

§ 1

Definicje:

 1. Operator – 3N Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach adres: Wielka Skotnica 96A, 41-400 Mysłowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570072, kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony w całości, REGON: 362212718, NIP: 2220899498. na zlecenie 3N Czarczyński Maciej, który pozostaje właścicielem, administatorem baz oraz pomysłodawcą.
 2. Opłata abonamentowa, opłata- wynagrodzenie wnoszone przez Użytkownika na rzecz Operatora za świadczenie usług w wysokości określonej w Tabeli opłat.
 3. Poczta Elektroniczna – usługa internetowa pozwalająca na wymianę korespondencji pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem oraz osobami trzecimi utworzona przez Użytkownika na serwerze Operatora w celu wykonania usług w ramach umowy.
 4. Skrzynka Kontaktowa – zdefiniowany przez Użytkownika adres e-mail, przypisany do Panelu administracyjnego jako skrzynka kontaktowa, za pośrednictwem której prowadzona jest korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem oraz osobami trzecimi utworzona przez Użytkownika na serwerze Operatora w celu wykonania usług w ramach umowy.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca całkowitą zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem, bądź będąca przedsiębiorcą, jak i przedstawicielem przedsiębiorcy.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.
 8. Działalność gospodarcza – zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
 9. Świadczenie usług, usługa – usługi hostingu polegające na udostępnieniu Użytkownikowi przez Operatora, zgodnie z ofertą, miejsca na serwerze Operatora.
 10. Serwer - oznacza zarówno serwer znajdujący się pod adresem strony internetowej http:/hwdp.pl, Operatora oraz wszelkie inne strony będące w administracji Operatora umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych przez Użytkownika usług. Operator jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Administratorem danych osobowych.
 11. Regulamin - niniejszy dokument, określający sposób korzystania z usług Operatora, dostępny na serwerze.
 12. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź im zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie usługi, a których działalność jest niezależna od Operatora.
 13. Tabela Opłat - cennik usług nie stanowiący oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, dostępny na serwerze Operatora.
 14. Panel Administracyjny, Konto – aplikacja internetowa służąca do zarządzania przez Użytkownika świadczonymi przez Operatora usługami.
 15. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora.

 

§2

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług Użytkownik zakłada Panel Administracyjny poprzez wypełnienie formularzy opublikowanych na serwerze Operatora i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez  wybór opcji „zarejestruj się”.
 2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na serwerze Operatora Użytkownik zobowiązuje się do podania następujących danych:

a)            nazwy tworzonego adresu e-mail;

b)           pomocniczego adresu e-mail;

c)            obranego przez Użytkownika loginu;

d)           obranego przez Użytkownika hasła dostępu.

 1. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązuje się do wyboru właściwej usługi, w tym parametrów technicznych, warunków technicznych, sprzętowych w ramach parametrów wskazanych przez Operatora.
 2. Ponadto w formularzu zamówienia Użytkownik zobowiązany jest wskazać informację na temat tego, czy będzie korzystał z oferowanej przez Operatora usługi jako przedsiębiorca czy też jako konsument.
 3. Po założeniu Panelu Administracyjnego Użytkownik uzyskuje dostęp do usług na czas nieokreślony. W przypadku nie logowania się przez Użytkownika na konto przez okres 6 miesięcy, konto zostaje trwale usunięty wraz z wprowadzonymi przez Użytkownika danymi.
 4. Z tytułu świadczenia usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej Opłaty Abonamentowej w wysokościach określonej w Tabeli Opłat, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu, na zasadach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu. 
 5. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty Abonamentowej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia aktywacji, konto ulega trwałemu usunięciu wraz z zawartością wprowadzoną przez Użytkownika, bez dodatkowego wezwania Użytkownika do uiszczenia Opłaty Abonamentowej.
 6. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia aktywacji jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika z Operatorem Umowy, przy czym za datę rozpoczęcia świadczenia Usług przyjmuje się datę aktywowania konta.

 

§3

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika przez czas nieokreślony albo do chwili rozwiązania Umowy.
 2. W przypadku konieczności czasowego odłączenia dostępu do Usługi, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników z wyprzedzeniem, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

§4

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a)            braku ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez Operatora,

b)           nieprawidłowego użytkowania usług przez Użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania lub urządzeń, które mogą mieć wpływ na stabilną pracę serwerów,

c)            podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji usług przez Użytkownika,

d)           działania czynników zewnętrznych, bądź osób trzecich (np. awarie łącz telekomunikacyjnych, sprzętu, oprogramowania),

e)            trwałego usunięcia konta wraz z wprowadzonymi danymi w następstwie nieaktywowania konta przez Użytkownika lub nie logowania się na konto przez Użytkownika przez okres 6 m-cy

f)            działania Siły Wyższej.

 1. Użytkownik  zobowiązany jest do:

a)            zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasła pocztowe i dostępowe;

b)           niewykorzystywania usług świadczonych przez Operatora w celu prowadzenia działalności niezgodnej z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi oraz obyczajowymi bądź działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa, w szczególności w celu utrzymywania serwisów zawierających treści erotyczne, pornograficzne, obsceniczne, powszechnie uważane za wulgarne, zawierających nielegalne oprogramowanie, rozpowszechniających wiedzę z zakresu technik łamania kodów dostępowych, tworzenia wirusów, zawierających treści zachęcające do działań przestępczych, bądź których elementy wykorzystywane są przez inne serwisy, nie utrzymywane na serwerach Operator;

c)            niewykorzystywania usług świadczonych przez Operatora w celu konfiguracji bramek proxy;

d)           niewykorzystywania usług świadczonych przez Operatora w sposób naruszający prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste;

e)            niewykorzystywania zasobów systemowych Operatora w sposób utrudniający korzystanie z nich innym Użytkownikom, ani też w sposób niezgodny z charakterem i ich przeznaczeniem;

f)            niewykorzystywania usług świadczonych przez Operatora dla rozsyłania SPAM-u;

g)           nierozsyłania SPAM-u stanowiącego reklamę serwisów internetowych utrzymywanych na serwerach Operatora bądź w jakikolwiek sposób odwołujących się do zasobów zapisanych na serwerach utrzymywanych przez Operatora;

h)            niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Operatora, do których Użytkownik nie ma uprawnień;

i)             dokonywania zabezpieczenia oraz aktualizacji wykorzystywanego przez niego oprogramowania;

j)             przestrzegania zasad korzystania z usług, wynikających z obowiązujących dokumentów ogłaszanych przez Operatora, jak również bieżącego zapoznawania się ze zmianami dokonywanymi w tych dokumentach;

k)            informowania Operatora o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy.;

l)             terminowego wniesienia Opłaty Abonamentowej.

 

§5

 1. Z tytułu świadczenia usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do uiszczania  z góry jednorazowej Opłaty Abonamentowej w wysokości określonej w Tabeli Opłat znajdującej się w zakładce http://hwdp.pl/platnosc_test,17.html.
 2. Opłata Abonamentowa uiszczana jest przy zakładaniu Panelu Administracyjnego lub przy zamówieniu kolejnych Usług.
 3. Opłata uiszczana jest przez Użytkownika wedle jego uznania poprzez wpłatę na rachunek bankowy Operatora wskazany przy rejestracji konta, bądź zapłatę poprzez wiadomość tekstową w usłudze dotpay.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do terminowego dokonywania Opłaty Abonamentowej za zamówione Usługi.
 5. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym przy rejestracji konta – konto utworzone przez Użytkownika zostanie trwale usunięte wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika po upływie 14 (czternastu) dni od ostatniego dnia terminu płatności.
 6. Nie uiszczenie Opłaty Abonamentowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z następstwami określonymi w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 7. Opłata Abonamentowa jest kosztem użytkowania przez Użytkownika jego konta i nie obejmuje pozostałych kosztów użytkowania, a w szczególności związanych z uzyskaniem dostępu komputerowego, bądź jakiegokolwiek innego dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z Usług, zakupu własnej domeny internetowej i innych kosztów związanych z dostępem do ww. usług. Koszty Użytkownika obciążają wyłącznie Użytkownika.
 8. Pozostałe usługi świadczone przez Operatora są rozliczane na podstawie odrębnych opłat.

 

§6

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy, niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Operator poinformuje Użytkownika o nieprawidłowościach lub naruszeniu prawa z jednoczesnym wezwaniem Użytkownika do podjęcia niezwłocznych działań, niezbędnych dla usunięcia danej nieprawidłowości lub naruszenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 14 dni.
 2. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego w ust. 1 terminu, Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie skutkuje przepadkiem wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo podwyższenia Opłaty Abonamentowej w stosunku do opłat wskazanych w Tabeli Opłat w przypadku, gdy Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z usługą, wpływa w niekorzystny sposób na stabilną pracę serwera. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednostronnie Operator, przekazując jednocześnie Użytkownikowi uzasadnienie podwyższenia Opłaty Abonamentowej. Postanowienia § 6 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Użytkownikowi oraz Operatorowi przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 (czternaście) dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie takie skutkuje przepadkiem całości wniesionej Opłaty Abonamentowej i trwałym usunięciem konta Klienta wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika.
 5. Operatorowi, oprócz przypadków określonych w § 6 ust. 1 – 3 niniejszego regulaminu, przysługuje w każdym czasie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a)            usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie ze swoim przeznaczeniem,

b)           usługi są wykorzystywane przez Użytkownika do celów niezgodnych z prawem,

c)            treści ujawniane przez Użytkownika naruszają przepisy prawa lub są rażąco sprzeczne z powszechnie obowiązującymi normami etycznymi, moralnymi, bądź obyczajowymi,

d)           Użytkownik działa w jakikolwiek sposób pośrednio, bądź bezpośrednio na szkodę Operatora,

e)            z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów wykonanie Umowy okazałoby się gospodarczo niemożliwe bądź nieuzasadnione lub związane z nadmiernymi do przezwyciężenia trudnościami.

f)            Użytkownik nie opłacił Opłaty Abonamentowej w terminie określonym przez Operatora zgodnie z § 5 regulaminu.

 1. Rozwiązanie Umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 5 pkt a-e pociąga za sobą przepadek całości wniesionej Opłaty Abonamentowej.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z § 2, § 5 lub § 6, Panel Administracyjny (konto) wraz z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika zostanie trwale usunięty w terminie 14 (czternaście) dni od dnia rozwiązania Umowy.
 3. Niezależnie od uprawnienia określonego w § 6 ust. 1 do ust. 5, Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia w całości lub części konta Użytkownika w przypadku, gdy sposób korzystania przez Użytkownika z usług objętych regulaminem ma niekorzystny wpływ na stabilność lub bezpieczeństwo oprogramowania lub urządzeń Operatora, na okres nie dłuższy niż do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika.
 4. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora przenieść na inne osoby praw lub obowiązków wynikających z Umowy, jak również udostępniać do korzystania na rzecz osób trzecich Usług w całości lub części, odpłatnie albo nieodpłatnie.
 5. Łączna i całkowita odpowiedzialność Operatora za wszystkie szkody związane z wykonywaniem umowy z Użytkownikiem, niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistych strat (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści (lucrum cessans) i równocześnie jest ograniczona ze wszystkich tytułów do kwoty stanowiącej równowartość Opłaty Abonamentowej.
 6. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń przekraczających kwotę określoną w § 6 ust. 10 regulaminu.

 

§7

 1. Reklamacje składane przez Użytkownika dotyczące świadczonych usług będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 30 (trzydzieści) dni od zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem zakładki http://www.hwdp.pl/home,12,reklamacje.html.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku złożonej reklamacji za pośrednictwem Poczty Elektronicznej na Skrzynkę Kontaktową.

 

§8

 1. Wszystkie dane dotyczące Użytkownika oraz usług rejestrowane są wyłącznie w zasobach sieci Operatora oraz dla celów związanych z ich świadczeniem na rzecz Użytkowników. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w formularzu wypełnianym przez Użytkownika przy rejestracji konta.
 2. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. Z 2015 r. poz. 2135).
 3. Użytkownik udostępniający Operatorowi swe dane osobowe ma prawo wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania, a także wydania Operatorowi dyspozycji w przedmiocie zakazu przetwarzania swych danych osobowych w przypadku, gdy stwierdził on, iż udostępnione Operatorowi dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione.
 4. Dane osobowe Użytkownika zawarte w formularzu rejestracji przetwarzane są przez Operatora wyłącznie w celu:

a)          realizacji zamówienia oraz wykonywania Umowy,

b)         marketingu bezpośredniego usług i produktów Operatora, za wyraźną uprzednią zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 1. Operator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd).
 2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora zostały określone w dokumencie Polityki Prywatności, udostępnionym przez Operatora pod adresem: http://hwdp.pl/home,13,politykaaprywatnosci.html

 

§ 9

 1. Wypełnienie formularzy opublikowanych na stronie internetowej Operatora http:/hwdp.pl i potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wybór opcji  jest „akceptuję regulamin” jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników za pośrednictwem Poczty Elektronicznej na Skrzynkę Kontaktową, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,  na stronie głównej serwera.
 3. Do umowy objętej niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.